Μόνωση

Ο όρος περιλαμβάνει τόσο την στεγανοποίηση όσο και την θερμομόνωση κτιρίων γενικότερα.

Στεγανοποίηση

Με τον όρο στεγανοποίηση εννοούμε την προστασία των επιφανειών από υγρασία και την αποτροπή βίαιης εισροής νερού στον εκάστοτε χώρο. Η εταιρεία μας εφαρμόζει συστήματα στεγανοποίησης σε πλήθος δομικών κατασκευών όπως :

 • Στεγανολεκάνες
 • Τοιχία υπογείων
 • Δεξαμενές – κολυμβητικές δεξαμενές
 • Δώματα – βεράντες
 • Μεταλλικές κατασκευές και οροφές κτιρίων

 

Στεγανολεκάνες

Η διείσδυση υδάτων και υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές, όπως:

Διάβρωση και αποσάθρωσή τους

Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος

Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων

Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχήνων και μυκήτων

Πολλά από τα παραπάνω οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας, σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού και των αντίστοιχων δομικών υλικών.Για την αποτελεσματική προστασία των θεμελίων των κτιρίων, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στη στάθμη των θεμελίων είτε υψηλότερα από αυτή ή αν υπάρχει γειτνίαση με θάλασσα, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκάνης με χρήση συνθετικών μεμβρανών PVC η μπετονιτικής μεμβράνης.

Τοιχία υπογείων

Λόγω του ότι οι υπόγειοι χώροι δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο ως αποθηκευτικοί αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατοικίσιμοι επιβάλλεται η πλήρως και ολοκληρωμένη μόνωση αυτών. Έτσι η στεγανοποίηση του υπογείου καθίσταται απαραίτητη για να αποφύγουμε τα μελλοντικά προβλήματα από τη εισροή του νερού και να δημιουργήσουμε πλήρως στεγανούς υπόγειους χώρους. Η μέθοδος στεγανοποίησης τοιχίων υπογείου πραγματοποιείται είτε με χρήση τσιμεντοειδών υλικών είτε με χρήση ασφαλτοπάνων.

Δεξαμενές – κολυμβητικές δεξαμενές

Η στεγανοποίηση δεξαμενών είναι μια εργασία η οποία είναι αναγκαία έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα λόγω διαρροών νερού. Η άρτια στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για την εξοικονόμηση νερού και την αποφυγή παράπλευρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.Η μέθοδος στεγανοποίησης δεξαμενών ποικίλει και ανάλογα με τη χρήση της δεξαμενής (ομβρύων υδάτων, πόσιμου νερού, κολυμβητικές δεξαμενές) χρησιμοποιούνται και τα αντίστοιχα υλικά.

Δώματα – βεράντες

Η στεγανοποίηση δωμάτων και βεραντών καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των δομικών στοιχείων της κατασκευής. Τόσο η στεγανοποίηση όσο και η θερμομόνωση είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την προφύλαξη και αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Η μέθοδος στεγανοποίησης διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατασκευής και μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών, ασφαλτικών μεμβρανών και μεμβρανών PVC .

Μεταλλικές κατασκευές και οροφές κτιρίων

Η στεγανοποίηση μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών οροφών είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική εργασία η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή διότι τα μεταλλικά στοιχεία διαβρώνονται γρηγορότερα από τα δομικά. Η στεγανοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών και μεμβρανών PVC .

Φυτεμένο δώμα

Η ιδέα των φυτεμένων δωμάτων κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και αποτελούν κύρια επιλογή στα αστικά κέντρα, στα οποία λειτουργούν ως φίλτρα και πνεύμονες στον αστικό ιστό. Τα οφέλη ενός φυτεμένου δώματος είναι :

 • Προφύλαξη υπάρχουσας μόνωσης.
 • Θερμομόνωση
 • Ηχομόνωση
 • Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών
 • Μείωση απορροής βρόχινων υδάτων
 • Οικονομία
Ελληνικά